EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

EU-finansiering för SME:er –
programmen bakom

Finansiering från större program

EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Målet är att fler innovativa små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner ska få finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Är ditt projekt innovativt, unikt, skalbart och har internationell potential?

Välkommen att kontakta oss på EU SME Support. Vi stöttar små och medelstora svenska företag i att söka finansiering från EIC och Eureka. Informationen är uppdaterad enligt Work programme EIC 2021. Informationen kommer att uppdateras efter hand som den blir tillgänglig.

Denna sida håller nu på att uppdateras

Eurostars – för forskande SME:er

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Eurostars ger tillgång till internationell kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Fakta Eurostars

 • Högst beviljandegrad av programmen, cirka 20 procent.
 • Projektfokus: likt EIC Accelerator, men med större fokus på samarbete inom konsortiet och möjlighet att börja på en tidigare nivå.
 • Projekttid: högst 3 år.
 • Projektpartner: minst 2 partner från 2 Eureka-länder krävs. Konsortiet måste vara välbalanserat, enskild deltagare eller enskilt land kan inte få mer än 75 procent av budgeten. Partner (en eller flera) kan vara andra SME, större företag, forskningsinstitut eller universitet – men ett SME måste vara projektledare.
 • I Sverige finns krav att SME-bolag måste ha minst 2 årsredovisningar registrerade + nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan
 • Kostnadstäckning: 50 procent av ett SME:s budget.
 • Projektbudget: upp till 5 miljoner euro fördelat på alla partner, den svenska delen av projektet kan som mest få 5 miljoner kronor i bidrag.
 • Marknadsintroduktion: innovationen ska vara ute på marknaden inom 2 år efter projektets slut. För utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter gäller att kliniska försök ska vara inledda inom 2 år efter projektets slut.
 • Antal ansökningsomgångar per år: 2.
 • Ansökan görs via webbformulär.
 • Svar på ansökan: inom 3,5 månader, pengarna utbetalas inom 7 månader.

Uppdaterade villkor från Vinnova hösten 2021

Från och med hösten 2021 har det kommit kompletteringar för svenska projektpartners från Vinnova. 

Förutom att följa Vinnovas allmänna villkor för bidrag behöver de svenska projektparterna dessutom uppfylla följande villkor:

 • Företag ska vara registrerat som svenskt aktiebolag
 • Företag ska ha driftställe i Sverige
 • Verksamhet i projektet ska bedrivas vid det svenska driftstället och projektkostnaderna ska bäras av driftstället
 • Företag ska vara registrerat för arbetsgivaravgift
 • Företag ska ha lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket
 • Den senast registrerade årsredovisningen ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan. Den/de sökande organisationerna ska kunna visa upp underlag på detta vid stängningsdagen då den finansiella kontrollen på projekten påbörjas direkt därefter. Vinnova kommer att kontakta de svenska sökanden som behöver komplettera sin ansökan med mer information/underlag.

Läs mer på Vinnovas hemsida

Nedan kan du se en video från Vinnovas informationsmöte om Eurostars 3
Sändes den 21 september 2021

EIC Accelerator Open – för kunskapsintensiva SME:er

För att söka medel från EU:s SME-instrument bör ditt företag vara kunskapsintensivt och högteknologiskt. Ambitionerna ska vara internationella och siktet inställt på innovationer av produkter, processer eller tjänster som kan revolutionera branscher och skapa positiv förändring med koppling till FN:s globala mål.

EIC Accelerator Open

 • Finansiering ges för avancerade prototyper, tester, piloter, uppskalning, miniatyrisering och applikationsutveckling.
 • Projektfokus: utveckling och marknadsintroduktion. En genomförbarhetsstudie med bla en ”freedom to operate” (FTO) ska redan vara genomförd. Utfall från projektet ska vara en ny produkt, process eller tjänst som är redo att möta konkurrensen på marknaden, en innovativ affärsplan med en detaljerad strategi för kommersialisering samt en finansieringsplan med hänsyn till lansering.
 • Projekttid: 1-2 år (längre om motiverat).
 • Kostnadstäckning: bidragsdelen är vanligen 0,5-2,5 miljoner euro, upp till 70 procent av projektkostnaden. (TRL start på TRL 5-6 upp till 8)
 • Möjlighet till att få aktiekapital upp till 15 miljoner euro med EU kommissionen som delägare (TRL 8)

Ansökningsprocess

Ansökningprocessen är uppdelad i två steg. Först ska man skicka in en föransökan som ska bli godkänd. Först då kan man få skicka in en fullständig ansökan. Föransökan kan skickas in när som helst på året och bedömningen tar ca 1 månad. De cut-off som nämns är de för de fulständiga ansökningarna.

Föransökan

 • 5 sidor summerande din ansökan som ska svara på frågor om din innovation, den potentiella marknaden och teamet
 • ett pitch deck på upp till 10 bilder i ett fast format
 • en länk till en video på upp till 3 minuter där kärnan av teamet ska motivera ansökan

Fullständig ansökan

 • Ansökan får vara högst 30 sidor, plus bilaga utan sidokrav.
 • Ett pitch-presentation i pdf med ca 10 slides ska vara med. Pitchen ska vara på högst 10 minuter. Se länk här bredvid för pitchmall.
 • Ett enskilt SME kan ansöka.
 • Antal ansökningsomgångar per år: 4.
 • Svar på ansökan: inom 2-4 månader, pengarna utbetalas inom 6 månader.

EIC Transition

EIC Transition är utlysningen för tidiga projektresultat som kan leda till banbrytande innovationer och nya verksamheter. 

För att söka medel från EIC Transition ska ditt företag ha rättigheter att utnyttja projektresultat från tidigare EIC Pathfinder, FET eller ERC Proof of Concept projekt. Projektresultat ska kunna ligga till grund för banbrytande innovationer och nya verksamheter och den nya tekniken ska vara redo för nästa steg mot validering. Ditt team ska ledas av entreprenörer som är kunniga att utveckla idén och öka dess marknadsberedskap. EIC Transition består av två delar, EIC Transition Open där alla områden är välkomna och EIC Transition Challenges där lösningar inom särskilda områden kan söka bidrag. Ansökningar inom områdena ”Medical devices” och ”Energy harvesting and storage technologies” är aktuella för EIC Transition Challenges 2021.

Erbjudandet i kort

 • Projekt som startar på TRL 4 och ska upp till 5/6 och som fått finansiering från EIC Pathfinder, FET eller ERC Proof of Concept
 • Enskilt SME eller litet konsortium (2-5 partners) kan söka
 • Kostnadstäckning: bidragsdelen är upp till ca. 2,5 MEUR, finansieringsgrad är 100%

Ansökningsprocess

 • En ansökan på upp till 25 sidor skickas in. Ni får besked inom 9 veckor efter cut-off.
 • Blir den accepterad blir ni kallade på intervju ca 13 veckor efter cut-off.
 • Besked om finansiering inom 4 veckor efter intervju. En grant agreement ska sedan signeras inom 6 månader efter cut-off.

Användbara länkar

EIC Pathfinder – för tidiga projekt med fantastiska möjligheter

Har du en vision om en framtida teknologi med en fantastisk marknad som kan göra skillnad i våra liv?

EIC Pathfinder handlar om konkreta, nya och ambitiösa vetenskap-mot-teknik genombrott med övertygande långsiktiga visioner som har potential att positivt transformera vår ekonomi och samhälle. Det handlar även om högrisk/högvinst, ambitiösa forskningsmetoder och metodiker med möjlighet att utveckla radikala nya tekniker som kan göra skillnad i våra liv.

EIC Pathfinder består av två delar:

 • EIC Pathfinder Open där alla områden är välkomna och
 • EIC Pathfinder Challenges där lösningar inom särskilda områden kan söka bidrag.

EIC Pathfinder Challenges 2021

Ansökningar inom områdena ” Awareness inside”, ”Tools to measure & stimulate activity in brain tissue”, ” Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy”, ”Novel routes to green hydrogen production” och ”Engineered living materials” är aktuella för EIC Pathfinder Challenges 2021.

Erbjudandet i kort

 • Tidiga (TRL 1-4), hög-risk och tvärdisciplinära projekt för att utveckla radikala nya tekniker
 • Samarbetsprojekt med tvärdisciplinära konsortia som består av minst 3 partners från olika länder
 • Kostnadstäckning: bidragsdelen är upp till ca. 3 MEUR för EIC Pathfinder Open och upp till 4 MEUR för EIC Pathfinder Challenges; finansieringsgrad är 100%

Ansökningsprocess

 • En ansökan på upp till 17 sidor (Open) alt. 25 sidor (Challenges) skickas in. Ni får besked inom 5 veckor efter cut-off.
 • En grant agreement ska sedan signeras inom 8 månader efter cut-off.

Användbara länkar

EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp.

Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. Det sker genom att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt bidra till möjligheten att attrahera ytterligare offentliga och privata medel.

Utlysningarna delas in i mindre projekt (upp till 7,5 miljoner Euro) och större projekt (överstiger 7,5 miljoner Euro).

Det huvudsakliga syftet för projekten bör vara att kunna verifiera undvikandet av/en minskning av växthusgasutsläpp.

Fokus ligger på följande områden:

 • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
 • Infångning och användning av koldioxid
 • Byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid
 • Innovativ produktion av förnybar energi
 • Energilagring

Urvalskriterier

 • Effektiviteten av att undvika utsläpp av växthusgaser
 • Grad av innovation
 • Projektmognad
 • Skalbarhet
 • Kostnadseffektivitet (kostnad per prestandaenhet)

Den detaljerade poäng- och rangordningsmetoden anges i varje ansökningsomgång.

Ansvarig myndighet för utlysningar och ansökan

EU-myndigheten CINEA Innovation Fund är ansvarig för fondens utlysningar.

Ansökningar till fondens utlysningar sker via myndighetens utlysningsportal Calls for proposals.

Ansvarig svensk myndighet för information beträffande fonden är Energimyndigheten.

Dags att söka – men när?

Programmen har utlysningar en eller flera gånger om året. Horizon 2020 ersätts med Horizon Europe 2021 och nya datum för cut-offs har inte kommit ut. EIC Accelerator och Eurostars kommer troligtvis att fortsätta och datum för cut-offs för dessa program kommer att komma ut här när de blir publika.

EIC Accelerator

3-stegs ansökan – Short application öppet kontinuerligt, Final application – se deadline. Sista steg inbjudan till intervju/pitch

6 april 2022 (TBC)

15 juni 2022 (TBC)

5 oktober 2022 (TBC)

EIC Transition

6 april 2022 (TBC)

15 juni 2022 (TBC)

5 oktober 2022 (TBC)

EIC Pathfinder

Open 2 mars 2022 (TBC)

Challenges 26 oktober 2022 (TBC)

Eurostars

24 mars 2022

15 september 2022

Innovationsfonden

Stora 3 mars 2022

Små Augusti 2022 (TBC)

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2021 EU SME Support

Integritetsinställningscenter

Necessary Cookies

__cfduid, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_cookies]

Advertising

Analytics

Other