EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

EU-finansiering för SME:er –
programmen bakom

Finansiering från större program

EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Målet är att fler innovativa små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner ska få finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Är ditt projekt innovativt, unikt, skalbart och har internationell potential?

Välkommen att kontakta oss på EU SME Support. Vi stöttar små och medelstora svenska företag i att söka finansiering från EIC och Eureka. Informationen är uppdaterad enligt Work programme EIC 2021. Informationen kommer att uppdateras efter hand som den blir tillgänglig.

Denna sida håller nu på att uppdateras

Eurostars – för innovativa SME:er

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Eurostars ger tillgång till internationell kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Fakta Eurostars

 • Högst beviljandegrad av programmen, cirka 30 procent.
 • Projektfokus: likt EIC Accelerator, men med större fokus på samarbete inom konsortiet och möjlighet att börja på en tidigare nivå.
 • Projekttid: högst 3 år.
 • Projektpartner: minst 2 partner från 2 Eureka-länder krävs. Konsortiet måste vara välbalanserat, enskild deltagare eller enskilt land kan inte få mer än 75 procent av budgeten. Partner (en eller flera) kan vara andra SME, större företag, forskningsinstitut eller universitet – men ett SME måste vara projektledare.
 • I Sverige finns krav att SME-bolag måste ha minst 2 årsredovisningar registrerade + nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan
 • Kostnadstäckning: 50 procent av ett SME:s budget.
 • Projektbudget: upp till 5 miljoner euro fördelat på alla partner, den svenska delen av projektet kan som mest få 5 miljoner kronor i bidrag.
 • Marknadsintroduktion: innovationen ska vara ute på marknaden inom 2 år efter projektets slut. För utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter gäller att kliniska försök ska vara inledda inom 2 år efter projektets slut.
 • Antal ansökningsomgångar per år: 2.
 • Ansökan görs via webbformulär.
 • Svar på ansökan: inom 3,5 månader, pengarna utbetalas inom 7 månader.

Villkor från Vinnova 

Förutom att följa Vinnovas allmänna villkor för bidrag måste de svenska projektparterna dessutom uppfylla följande villkor:

 • Företag ska vara registrerat som svenskt aktiebolag
 • Företag ska ha driftställe i Sverige
 • Verksamhet i projektet ska bedrivas vid det svenska driftstället och projektkostnaderna ska bäras av driftstället
 • Företag ska vara registrerat för arbetsgivaravgift
 • Företag ska ha lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket
 • Den senast registrerade årsredovisningen ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan.
 • Betalningsanmärkningar och andra anmärkningar i ekonomisk upplysning. Om bolaget har betalningsanmärkningar, skuldsaldo till kronofogdemyndigheten, andra finansiella eller legala anmärkningar finansierar vi inte bolaget.

Vinnova gör endast kontroll av senast registrerad årsredovisning vid bedömning av nationella kriterier.

Den finansiella kontrollen av projekten påbörjas direkt efter stängning. 

Det går inte att uppdatera och komplettera i efterhand.

Läs mer på Vinnovas hemsida

Nedan kan du se en video från Vinnovas informationsmöte om Eurostars 3
Sändes den 21 september 2021

EIC Accelerator – för kunskapsintensiva SME:er

För att söka medel från EU:s program EIC Accelerator, skall ditt företag ha ambitionen att färdig-utveckla och förbereda uppskalning av en disruptiv innovation för en global marknad. Innovationen skall vara baserad på forskning alternativt teknisk utveckling som möjliggör en unik produkt, process eller tjänst som är kommersiellt skalbar tex genom IP strategi. Visionen skall vara att revolutionera branscher, accelerera ambitiös internationell tillväxt och samtidigt skapa positiv förändring för EU tex med koppling till FN:s globala mål. Bolaget kan söka bidrag och/eller investering och syftet med bidraget är att brygga finansieringsbehov där kapitalmarknaden anser att risken är för hög.

Scope

 • Budget allokerad årligen för projekt inom alla teknikområden samt inom utpekade teknikområden, sk ”Challenges”.
 • Finansiering bl a för produktifiering av prototyper, tester, certifieringar, piloter, uppskalning, miniatyrisering och applikationsutveckling.
 • Projektfokus: Start vid början av TRL5 som tidigast. Kvarvarande teknikutveckling och marknadsförberedande aktiviteter. Inför ansökan skall en ”Freedom To Operate” vara genomförd och bolaget skall ha en kapitalplan samt kunna möta krav om medfinansiering av bidragsdelen.
 • Minsta projekt 715 TEuro under 1-2 år.
 • Kostnadstäckning: Bidrag (Lump Sum = ackord/fasta priser på varje arbetspaket) 500 TEuro upp till 2,5 MEuro, (= 70% bidrag av kostnader TRL 5-8) och/eller ägarkapital genom EIC Fund för TRL9+ på max 15 MEuro (dock max 50% av nyemissionen upp till 25% ägarandel)

Ansökningsprocess

Ansökningsprocessen är uppdelad i tre steg.

 1. Kort ansökan (Short Application) registreras på Funding & Tender portal närsomhelst under året och svar erhålls inom ca 1 månad.
 2. Om kort ansökan godkänts får företaget en inbjudan att skriva en fullständig ansökan (Full Application). Fullständig ansökan skrivs via erhållen länk och är begränsad till 2-3 cut offs per år.
 3. Om fullständig ansökan godkänts bjuds företagets ledningsgrupp in för pitch och intervju av EIC jury i form av ett ”Draknäste” (max 3 personer). 10 minuter pitch och 35 minuter Q&A.

Ett företag har möjlighet att ansöka maximalt tre gånger under perioden 2024–2027.

Kort ansökan (Short application) innehåll:

 • Ansökan ifylld i Funding & Tender portal. Ansökan kan göras kontinuerligt under året, dvs ingen cut off/fast deadline.
 • En video på upp till 3 minuter där teamet ska pitcha sitt bolag och sin ansökan.
 • Ett pitch deck i pdf, 10 bilder.

Fullständig ansökan (Full application) innehåll:

 • Registreras i en portal via länk i inbjudan via mail från EIC.
 • Ett pitch deck i pdf, 10 bilder . Det är detta pitchdeck som används då bolag bjuds in till pitch och intervju.
 • En video på upp till 3 minuter där teamet ska pitcha sitt bolag och sin ansökan. Kan vara samma som i Short Application.
 • Antal ansökningsomgångar per år: 2–3.
 • Svar på ansökan inom 3–4 månader.

Pitch för jury samt intervju

 • En pitch på max 10 minuter inför juryn samt 35 minuter intervju, modell ”Draknäste”. Digitalt möte eller på plats i Bryssel.
 • Beslut meddelas efter intervjuperiodens avslut.
  • Förskott på 30–50% av bidraget utbetalas inom 4–8 veckor efter erhållet beslut om beviljat projekt.

 

EIC Transition

EIC Transition är utlysningen för tidiga projektresultat som kan leda till banbrytande innovationer och nya verksamheter. 

 • För att söka medel från EIC Transition ska ditt företag ha rättigheter att utnyttja projektresultat med berättigad teknologimognadsgrad från tidigare projekt inom EIC Pathfinder, FET, ERC Proof of Concept, European Defence Fund (EDF), Horisont 2020/Societal challenges and Leadership in Industrial Technologies eller Horisont Europa/Pelare 2.

Projektresultat ska kunna ligga till grund för banbrytande innovationer och nya verksamheter och den nya tekniken ska vara redo för nästa steg mot validering. Ditt team ska ledas av entreprenörer som är kunniga att utveckla idén och öka dess marknadsberedskap.

EIC Transition består av två delar:

 • EIC Transition Open där alla områden är välkomna och
 • EIC Transition Challenges där lösningar inom särskilda områden kan söka bidrag.

EIC Transition Challenges har pausats och är inte aktuella för 2024.

Erbjudandet i kort

 • Projekt som startar på TRL 4 (exceptionellt på TRL 3) och ska upp till 5/6 och som fått finansiering från EIC Pathfinder, FET, ERC Proof of Concept, European Defence Fund (EDF), Horisont 2020/Societal challenges and Leadership in Industrial Technologies eller Horisont Europa/Pelare 2.
 • Enskilt SME eller litet konsortium (2-5 partners) kan söka
 • Kostnadstäckning: bidrag upp till ca. 2,5 MEUR, finansieringsgrad är 100%

Ansökningsprocess

 • En ansökan på upp till 22 sidor skickas in. Ni får ett första besked inom 9 veckor efter cut-off.
 • Blir den accepterad blir ni kallade på intervju inför EIC Jury ca. 12-14 veckor efter cut-off.
 • Besked om finansiering inom 4 veckor efter intervju. En grant agreement ska sedan signeras inom 6 månader efter cut-off och projektet förväntas att börja inom 2 månader efter signering.

Användbara länkar

 

EIC Pathfinder – för tidiga projekt med fantastiska möjligheter

EIC Pathfinder – för tidiga projekt med fantastiska möjligheter

Har du en vision om en framtida teknologi med en fantastisk marknad som kan göra skillnad i våra liv?

EIC Pathfinder handlar om konkreta, nya och ambitiösa vetenskap-mot-teknik genombrott med övertygande långsiktiga visioner som har potential att positivt transformera vår ekonomi och samhälle. Det handlar även om högrisk/högvinst, ambitiösa forskningsmetoder och metodiker med möjlighet att utveckla radikala nya tekniker som kan göra skillnad i våra liv.

EIC Pathfinder består av två delar:

 • EIC Pathfinder Open där alla områden är välkomna och
 • EIC Pathfinder Challenges där lösningar inom särskilda områden kan söka bidrag.

EIC Pathfinder Challenges 2024

Ansökningar inom nedanstående områden är aktuella för EIC Pathfinder Challenges 2024:

 • ”Solar-to-X” devices Towards cement and concrete as a carbon sink
 • Nature inspired alternatives for food packaging and films
 • Nanoelectronics for energy-efficient smart edge devices
 • Protecting EU space infrastructure

Erbjudandet i kort

 • Tidiga (TRL 1-4), hög-risk och tvärdisciplinära projekt för att utveckla radikala nya tekniker
 • Samarbetsprojekt med tvärdisciplinära konsortia som består av minst 3 partners från olika länder (Open & Challenges). Alternativt enskilt SME eller konsortium som består av minst 2 partners (Challenges).
 • Kostnadstäckning: bidrag upp till ca. 3 MEUR för EIC Pathfinder Open och upp till 4 MEUR för EIC Pathfinder Challenges; finansieringsgrad är 100%

Ansökningsprocess

 • En ansökan på upp till 20 sidor (Open) alt. 30 sidor (Challenges) skickas in. Ni får besked inom 5 veckor efter cut-off.
 • En grant agreement ska sedan signeras inom 8 månader efter cut-off.

Användbara länkar

EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp.

Fonden finansieras genom intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) och syftar till att stödja utvecklingsprojekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. Det sker genom att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt bidra till möjligheten att attrahera ytterligare offentliga och privata medel.

Stöd för utvecklingsprojekt

Den 23 november 2023 har EU:s Innovationsfond öppnat en fjärde utlysningsomgång som stänger den 9 april 2024.

I den fjärde utlysningsomgången finns utlysningar för projekt i fem olika kategorier:

 • General decarbonisation small-scale projects (för project med kapitalkostnader mellan 2 500 000 till 20 000 000 Euro.)
 • General decarbonisation medium-scale projects (för projekt med kapitalkostnader mellan 20 000 000 till 100 000 000 Euro)
 • General decarbonisation large-scale project (för project med kapitalkostnader över 100 000 000 Euro)
 • Cleantech Manufacturing (för projekt med kapitalkostnader från 2 500 000 Euro)
 • Pilots (för projekt med kapitalkostnader från 2 500 000 Euro)

Projekten måste implementeras i EU, Norge, Island eller Liechtenstein och får inte ha påbörjats vid ansökan. Projekt kan få kostnadstäckning av upp till 60% av sina stödberättigade kapital- och operativa kostnader. Upp till 40% av det beviljade bidraget betalas ut innan ”financial close (FC)” som avser tidpunkten då alla finansieringsavtal och tillstånd har signerats och kraven i dem uppfyllts. Senast 4 år efter signering av Grant Agreement måste FC uppnås. Minst 60% av det beviljade bidraget betalas ut efter FC mot undvikande av växthusgaser under en uppföljningsperiod. Uppföljningsperioden är minst

 • 3 år efter att projektet har tagits i drift för pilotprojekt och small-scale projekt
 • 5 år efter att projektet har tagits i drift för mid-scale, large-scale och cleantech manufacturing projekt.

Projekttiden under vilken projekt kan få stöd genom Innovationsfonden är 3 -15 år från att Grant Agreement har signerats.

Det huvudsakliga syftet för projekten bör vara att kunna verifiera undvikandet av/en minskning av växthusgasutsläpp.

Fokus ligger på följande områden:

 • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
 • Innovativ produktion av förnybar energi
 • Energilagring
 • Infångning och användning av koldioxid
 • Byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid
 • Innovativa lösningar för undvikande av växthusgaser från vägtransporter, sjöfart, flyg och byggnader

I utlysningskategorin ”Cleantech Manufacturing” kan stöd ges till konstruktion och drift av tillverkningsenheter som producerar komponenter för:

 • Installationer för förnybar energi (till exempel PV, on-shore och off-shore vindkraft, geotermisk energi, havsenergi)
 • Elektrolysörer och bränsleceller
 • Lösningar för energilagring
 • Värmepumpar

Utlysningskategorin ”Pilots” avser projekt som validera, testa och optimera höginnovativa lösningar som har potentialen att bidra till att uppnå klimatneutralitet 2050. Till skillnad från övriga utlysningskategorier förväntas pilotprojekt inte uppnå storskalig demonstration eller kommersiell produktion utan en innovativ lösning ska kunna visas i operativ miljö.

Ansökningar utvärderas enligt följande utvärderingskriterier:

 • Innovationshöjd
 • Effektiviteten av att undvika utsläpp av växthusgaser
 • Finansiell, operativ och teknisk projektmognad
 • Replikerbarhet
 • Kostnadseffektivitet

Den detaljerade poäng- och rangordningsmetoden för de olika utlysningskategorierna anges i utlysningstexten.

Project development Assistance genom Europeiska Investeringsbanken (EIB)

Inom ramen för Innovationsfonden kan projektutvecklingsstöd (Project Development Assistance, PDA) fås genom EIB. Det finns 2 vägar att få PDA:

 • ansökningar som inte har varit framgångsrika i sin ansökan kan i vissa fall föreslås till PDA
 • öppen ansökningsprocess där en grundförutsättning är att projektet som söker är stödberättigad för Innovationsfonden.

Auktioner för vätgasförsörjning

Som ett nytt instrument i Innovationsfonden har auktioner för vätgas introducerats för att stimulera den europeiska försörjningskedjan av vätgas. Framgångsrika bud kan få driftstöd genom en fast premie per kg producerat vätgas under en 10 års period. Maximalt budpris är 5,5 €/kg och en elektrolysör måste ha en kapacitet på minst 5 MW. Stödberättigad är vätgas som uppfyller kraven för förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO).

Auktionen har öppnat den 23 november och stänger den 8 februari 2024.

Ansvarig myndighet för utlysningar och ansökan

CINEA Innovation Fund är ansvarig för fondens utlysningar och auktionen. Ansökningar till fondens utlysningar och auktionen sker via myndighetens utlysningsportal Calls for proposals. Ansvarig svensk myndighet för information beträffande fonden är Energimyndigheten.

Dags att söka – men när?

Programmen har utlysningar en eller flera gånger om året. Här ser du aktuella deadlines för ansökan.

EIC Accelerator

3-stegs ansökan – Short application öppet kontinuerligt, Full application – se deadline. Sista steg inbjudan till intervju/pitch

13 mars 2024 (Open & Challenges)

3 oktober 2024 (Open & Challenges)

EIC Transition

18 september 2024

EIC Pathfinder

7 mars 2024 (Open)

16 oktober 2024 (Challenges)

Eurostars

14 mars 2024

12 september 2024

Innovationsfonden

9 april 2024 (IF23 Call)

7 februari 2024 (IF23 Auction)

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

EUSME:s kostnadsfria tjänster, inklusive EUSME:s rådgivnings- och vägledningstjänst, (”Tjänsterna”) är endast avsedda att användas såsom stödfunktioner vid ansökan om EU-finansiering. EUSME ansvarar således inte för eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av tillämpningen, oavsett art eller omfattning, av Tjänsterna varken gentemot mottagaren av Tjänsterna eller gentemot tredje man.

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2024 EU SME Support