EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter

Information till dig som söker support från EU SME Support

I den av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten finansierade tjänsten EU SME support är RISE Research Institutes of Sweden AB ”RISE” koordinator och därmed personuppgiftsansvarig. I egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar RISE personuppgifter tillhörande de som har tagit kontakt med EU SME support projektet, nedan kallad ”Kontaktpersonen” då denne eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har ansökt om support från EU SME Support och därigenom registreras i kundregistret Internal Management Tool ”IMT”. EU SME Support har också koppling till projektet Enterprise Europe Network ”EEN-Projektet”.

Detta dokument ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Kontaktpersoner.

Personuppgifter som RISE behandlar

De personuppgifter som RISE behandlar om Kontaktpersonen är namn, e-postadress, telefonnummer, befattning, organisation/företag, intresseområde, roll och bransch.

Från vilka källor RISE hämtar Kontaktpersoners personuppgifter

Utöver de uppgifter som Kontaktpersonen själv lämnar till RISE kan RISE också komma att samla in personuppgifter från Kontaktpersonens arbets- eller uppdragsgivare, från offentliga register eller från andra tredje parter med vilka RISE samverkar inom ramen för EU SME Support.

Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter

Med stöd avavtal eller berättigat intresse behandlar RISE Kontaktpersoners personuppgifter för följande ändamål:

 • Genomförande, hantering, administration, uppföljning etc. av aktuell support i EU SME Support samt tillhörande kommunikation genom telefon, e-post, sms eller andra kommunikationsvägar.

Denna behandling krävs för att RISE ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet om support i EU SME Support, som ingåtts med RISE. Om avtalet är ingånget med Kontaktpersonens arbets- eller uppdragsgivare så behandlas denna information istället med stöd av RISE berättigade intresse som laglig grund, där RISE intresse av att fullgöra sina skyldigheter och ta tillvara sina rättigheter enligt det ingångna eller förhandlade avtalet om support bedöms inte göra stora intrång i Kontaktpersonens integritet och att denne rimligen kan förvänta sig denna behandling.

Med stöd avberättigat intresse behandlar RISE Kontaktpersoners personuppgifter för följande ändamål:

 • Marknadsföring av EU SME Supports aktiviteter och event.
 • Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
 • Efterleva gällande lagar och förordningar.

Till vilka personuppgifter lämnas

Endast personer inom RISE som arbetar inom EU SME Support har behörighet till IMT där personuppgifterna behandlas har tillgång till dessa.

RISE kan komma att lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden som hanterar information för RISE räkning, t.ex. leverantörer av tillhandahållande, support och underhåll av IT- och molntjänster, leverantörer av bl.a. marknads- och kundundersökningar, etc.

RISE delar Kontaktpersoners personuppgifter med andra bolag inom RISE-koncernen om det är nödvändigt för att möjliggöra för RISE-koncernen att använda samma IT-system, t.ex. ekonomisystem, kundregister etc., för att kunna samordna sina uppdrag på ett effektivt sätt.

RISE delar också Kontaktpersoners personuppgifter med tredje parter som är enskilt personuppgiftsansvariga, t.ex. tredje part med vilka RISE samverkar inom ramen för EU SME Support och EEN-Projektet samt finansiärer av dessa projekt, försäkringsbolag i händelse av en inträffad skada, myndigheter om sådant utlämnande krävs enligt lag, etc.

Lagringstider och gallring

RISE behandlar Kontaktpersoners personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka dessa samlats in.

Personuppgifter sparas så länge som finansiärerna kräver, och så länge som det finns rättsliga förpliktelser eller etiska principer för RISE att behålla uppgifterna.

Personuppgifter som behandlas för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk och för att efterleva gällande lagar och förordningar sparas så länge som sådana anspråk riskerar att bli aktuella, samt så länge som sådana lagar och förordningar ska efterlevas.

Överföring av personuppgifter till tredje land

RISE strävar efter att alltid behandla personuppgifter inom EES. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EES av annan leverantör eller underleverantör. I dessa fall vidtar RISE alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Kontaktpersonens rättigheter

Kontaktpersonen har rätt att få information om vilka personuppgifter som RISE behandlar om denne, samt att begära rättelse, begränsning eller radering av dessa uppgifter, genom att kontakta RISE dataskyddsombud på [email protected]. Kontaktpersonen har också rätt att inge klagomål avseende RISE behandling av dennes personuppgifter till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är

RISE Research Institutes of Sweden AB

Org.nr. 556464-6874
Box 857
501 15 Borås

  Kontakta EU SME Support –
  vi hör av oss inom 48 timmar

  Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

  På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
  med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

  © 2024 EU SME Support