EIC Acceleratorn har i år en utlysning som är ägnad åt ”The Green deal” och som stänger den 19 maj. Man kan i ansökan ange att man bidrar till ett eller flera av målen. Ansökningar till denna utlysning skall bidra till ett eller flera av de åtta hållbarhetsmål som nämns i utlysningstexten: 

  • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
  • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
  • Industrin ska verka för en ren och cirkulär ekonomi
  • Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt
  • Snabbare omställning till hållbar och smart mobilitet
  • Från jord till bord: ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
  • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
  • En nollutsläppsvision för en giftfri miljö

Det är viktigt att komma ihåg att projekt som syftar till att öka effektiviteten av fossila bränsleteknologier eller användning av fossila bränslen är inte berättigade till stöd.

Ett krav är att hur innovationen bidrar till hållbarhetsmålen skall kvantifieras och att man skall beskriver metod för hur kvantifieringen är gjord. Görs ingen kvantifiering så riskerar ansökan att inte godkännas. Med tanke på mångfalden i hållbarhetsmålen och det stora utbudet av relevanta innovationer föreskriver kommissionen inte någon specifik metod för att kvantifiera bidrag till mål. Det är därför upp till sökandena att identifiera de metoder/metoder som de anser vara mest relevanta och ger den mest pålitliga kvantifieringen. Ett tips kan vara att läsa igenom de faktablad kring Green Deal som finns för att hitta kvantifieringsindikatorer (Scrolla ned till ”Policy areas” och klicka på rubriken för vart och ett av de 8 hållbarhetsmålen så kommer ni till fact sheets):