Från projektform till upphandlad tjänst och ytterligare en finansiär. Nu vässar EU SME Support sitt stöd till små och medelstora företag att söka och få medel inom Horizon Europe, Eurostars och Innovationsfonden.

EU SME Support har erbjudit support till små och medelstora företag i att lyckas med sina ansökningar för EU-finansiering i mer än tio år. Konstellationerna har sett lite olika ut genom åren och tjänsten har drivits i projektform. Från och med juli 2021 drivs EU SME Support som en upphandlad tjänst finansierad av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten som ny finansiär.

– Målet är att fler svenska SMF (Små- och Medelstora Företag) ska söka och få medel inom forskningsprogrammen och nu när vi har Energimyndigheten med oss som finansiär kan vi även utöka stödet med Innovationsfonden som finansierar innovativ teknik för att minska växthusgasutsläppen, säger Eric Jensen, Vinnova.

Utökat stöd till SMF

Den upphandlade tjänsten koordineras av RISE Research Institutes of Sweden och totalt fem organisationer ingår i samarbetet: RISE, LTU Business, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Uminova Innovation samt Invest in Skåne. Merparten är även Enterprise Europe Network (EEN)-kontor. Kopplingen till EEN ger svenska SMF goda förutsättningar för vidare stöd, som att hitta internationella partners till Eurostars projekt eller för att slussas in i nationella/regionala innovationssystem.

– Vi är ett trevligt gäng som finns representerade i hela landet, med tvärsektoriell kompetens och stor erfarenhet av ansöknings- och projektstöd till SMF och vi är glada att vi har fått fortsatt förtroende att driva och utveckla tjänsten till små och medelstora företag, säger Jenny Goodwin, RISE, ansvarig för tjänsten.

Tjänsten löper från den 1:a juli 2021 till 30:e juni 2022 och kan därefter förlängas med 12 månader i taget i ytterligare 3 år.

– Fördelen med detta nya upplägg, utöver att vi nu även kan erbjuda stöd till Innovationsfonden, är möjligheter till ett närmare samarbete mellan finansiärer och partners. Detta ger ett ännu bättre och tydligare stöd till våra små och medelstora företag. Med tanke på aktiviteterna som EU SME Support utför passar det bättre som en tjänst även rent juridiskt, förklarar Eric Jensen.

EU SME Support ska i sitt uppdrag erbjuda följande aktiviteter till små och medelstora företag:

  • rådgivning och stöd till enskilda SMF som ansöker till de utvalda programmen,
  • stöd till enskilda SMF under projekttiden,
  • informationsmöten om de utvalda programmen,
  • analys av de utvalda programmen,
  • regelbunden planering och samarbete med relevanta myndigheter/aktörer för att skapa funktionella tjänster för deltagande SMF,
  • delta i etablerade forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande.

Mer information om hur du kommer i kontakt med EU SME Support och våra tjänster: