Välkommen till EUSME Support 2020

Årsrapport 2015 – Hur går det för Sverige i Horisont 2020?

Vinnovas rapport om svenskt deltagande i Horizon 2020 under första programperioden finns nu att ladda ner.

Den första årsrapporten om Sveriges deltagande i de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen visar att 350 svenska organisationer har deltagit i Horisont 2020 sedan starten 2014. De har hittills beviljats närmare 400 miljoner euro vilket placerar Sverige på en åttonde plats bland deltagande länder.”

Läs mer här och ladda ner rapporten.

National Contact Point (NCP)

Varje område inom Horisont 2020 har en primär nationell kontaktperson – National Contact Point (NCP) som kan ge dig information och råd om hur du kan delta i H2020.

De flesta nationella kontaktpersoner för Horisont 2020 finns på Vinnova och Vetenskapsrådet men det finns även kontaktpersoner på: Formas, FORTE, Energimyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Statens kärnkraftsinspektion, Strålsäkerhetsmyndigheten och Tillväxtverket. Här hittar du information om alla NCP:er

Sveriges representation på EU-nivå

Till varje program (Hälsa, Rymd, Transport osv) inom Horisont 2020 finns det också en programkommitté med representanter från medlemsländerna som följer programmet och utformar framtida utlysningar. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Via din NCP, expert och den svenska ledamoten för respektive programkommitté kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen av de olika programmen i Horisont 2020.

Du kommer i kontakt med oss via mejl: helpdesk(at)eusme.se

Beskriv din frågeställning så noggrant du kan. Ange dina kontaktuppgifter med namn, företag, ort och telefonnummer.

Du får svar inom 48 h.